Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Potvorice

Obec  Potvorice

Obec Potvorice, na základe § 6 zák. SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecné záväzné  nariadenie č. 2/2016 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Potvoriciach

Úvodné ustanovenia

 1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č.129,110/2 v katastrálnom území obce Potvorice. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, umelým osvetlením oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.
 2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Potvorice ,Potvorice 2, 91625 Potvorice , IČO 00311936.
 3. Multifunkčné ihrisko (ďalej len „MI“) prevádzkuje Obec Potvorice a TJ Semex Potvorice.
 4. Starosta obce poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.
 5. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).
 6. Multifunkčné ihrisko v Potvoriciach bolo financované z finančných prostriedkov poskytnutých z rezervy predsedsu vlády SR v sume 40 000,- EUR v zmysle Článku III, bodu 12 Zmluvy o poskytnutí dotácie a z vlastných zdrojov v sume 48 006,32 EUR

Všeobecné ustanovenia

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal , tenis a hádzanú.
 4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).
   

Organizačné ustanovenia

 1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.
 3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
 5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné brány.
 6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
 7. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
 8. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
 9. Deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.
 10. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.
 11. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
 12. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom
 13. Manipulácia s otvoreným ohňom a klásť oheň v priestore multifunkčného ihriska je zakázané.
 14. Hygienické zariadenie sa nachádza v priestorochReštauračného zariadenia v budove TJ. 

Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).

08:00 hod. – 15:00 hod.            verejnosť- deti a mládež do 18 rokov,
15:00 hod. – 17:00 hod.            verejnosť – deti a mládež do 18 rokov
17:00 hod. – 1900 hod.             rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).

09:00 hod. – 15:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov
15:00 hod. – 17:00 hod.            verejnosť – deti a mládež do 18 rokov
17:00 hod. – 21:00 hod.            rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov)

Sobota – Nedeľa.

09:00 hod. – 13:00 hod.            rezervovanie pre záujemcov (užívateľom nad 18 rokov)
13:00 hod. – 17:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov
17:00 hod. – 19:00 hod.            rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov)

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
 2. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie).
 3. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len  v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
 4. Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené nasledovne:
 • Umelé osvetlenie-7 EUR/hod
 • Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI.
 • Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne obce. Spoplatniť prenájom MI je možné iba 2 hod. denne. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu MI.

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

 • 112 – tiesňové volanie
 • 150 – hasičská a záchranná služba
 • 155 – záchranná zdravotnícka služba
 • 158 – polícia

Osobitné ustanovenia

 1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6600,00 €). Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
 2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,- € orgánom štátnej správy, resp. blokovou pokutou.

Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo poverený zamestnanec obecného úradu.
 2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
 3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Potvoriciach dňa, 22.6.2016uznesením č. 9/2016a nadobúda účinnosť dňom 8.7.2016

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

RKC, Farnosť Považany FC

webygroup
ÚvodÚvodná stránka